Category Archives: Scildon

Scildon ‘gaat niet collectief’.

Schikken?
Dezer dagen treffen meerdere verzekeraars ‘zogenaamde ‘woekerpolis-schikkingen’. Zogenaamd omdat het eerder ‘tegemoetkomingen’, ‘suppletieregelingen’ of ‘compensaties’ zijn. De echte schade wordt niet hersteld. Bovendien gaat het allemaal pas echt door als 90% van de deelnemers van een belangenbehartiger zich met een komend voorstel kan verenigen: dat moeten we nog maar zien gebeuren.

Scildon (voorheen: Legal & General)
Genoeg redenen om, namens de Vereniging Financieel Verbond, contact op te nemen met de verzekeraars om van hun standpunten en gedachten kennis te nemen. Zo ook met ‘Scildon’ (voorheen Legal & General).

Op mijn vragen kreeg ik het volgende antwoord (12 april 2024):
“Wij hebben uw bericht in goede orde ontvangen. ‘Scildon’ is ten aanzien van de door haar aangeboden beleggingsverzekeringen in het verleden overwegend transparant geweest over de op dat moment geldende wet- en regelgeving m.b.t. de aard, kostenstructuur, werking en risico’s van de betreffende verzekeringen. ‘Scildon’ heeft destijds de aanbeveling van de Ombudsman (Suppletieregeling) opgevolgd in gevallen waar is vastgesteld dat dit niet het geval was. Daarnaast heeft ‘Scildon’ meerdere stappen genomen in dit dossier vanuit de overtuiging dat het klantbelang centraal staat. Zoals wij eerder aan u hebben bericht is ‘Scildon’ uiteraard bereid iedere individuele klacht, ongeacht de aard, te beoordelen en te beantwoorden. Wij zijn van mening dat een individuele benadering past bij de verschillende beleggingsverzekeringsproducten en vooral ook de positionering van ‘Scildon’. Gelet hierop ziet ‘Scildon’, zoals u in uw mail al treffend verwoordt, geen aanleiding om een collectief schikkingstraject te overwegen. Uw uitnodiging om van gedachten te wisselen over de verschillende scenario’s leggen wij dan ook naast ons neer.”

‘Scildon’ gaat dus niet collectief
Maar ook: “is men uiteraard bereid iedere individuele klacht, ongeacht de aard, te beoordelen en te beantwoorden. Dat is mooi: we herkennen hierin de ‘schrijnende gevallen’. (Alle verzekeraars zijn inmiddels door ons verzocht de criteria voor de ‘schrijnende gevallen’ met ons te delen. Immers de consumenten, en vanuit de zorgplicht de adviseurs, zullen deze criteria vooraf aan het kunnen beoordelen van een zogenaamd schikkingsvoorstel moeten kennen).

Nog steeds mogelijkheden
Een en ander schept dus mogelijkheden. De Vereniging Financieel Verbond, met een bewezen ‘track-record’ van resultaten, kan je daarin bijstaan. Klik hier om je aan te melden.

Graag ter kennisname de betreffende correspondentie: …….

8 juni 2017 (De tijd gaat snel, maar dat is nu juist een kenmerk van ‘het woekeren’).
“U geeft in uw mail aan met een aantal andere verzekeraars tot een akkoord voor een collectieve afwikkeling van klachten over beleggingsverzekeringen te zijn gekomen en u wilt graag met ons overleggen om een soortgelijk akkoord te bereiken. Een dergelijk overleg is wat ons betreft niet opportuun. Wij verwijzen hiervoor naar onze brief van 26 september 2016. Een en ander doet, zoals altijd ons standpunt is geweest, niets af aan het feit dat wij iedere klant (ongeacht de aard individueel en daarom met het oog voor de specifieke situatie beoordelen. Ook hierbij is ruimte voor een, dit kan op initiatief van beide partijen, persoonlijk gesprek.”

26 september 2016 (De tijd gaat snel, maar dat is nu juist een kenmerk van ‘het woekeren’). “U wilt graag in overleg met ons. Wij begrijpen dat het doel van het overleg zou zijn het verkennen van een collectieve oplossing in het dossier beleggingsverzekeringen.

Wij hebben begrip voor uw poging tot afronding van de discussie rond de beleggingsverzekeringen te komen. U zult bekend zijn met hetgeen Legal & General heeft ondernomen. Niettemin zetten wij hieronder enkele punten uiteen.

Er zijn en worden door Legal & General veel initiatieven genomen op de terreinen van klantcommunicatie (informatie/zorgplicht), productontwikkeling, financiële educatie van klanten en procesoptimalisatie. Met name op de terreinen klantcommunicatie en procesoptimalisatie werken wij nauw samen met het intermediair om de klantbeleving te optimaliseren. Dit alles doen wij vanuit de visie dat het bestaansrecht van onze onderneming bestaat uit het creëren van meerwaarde voor klanten en andere stakeholders. ‘Good value for money’ is verankerd in de missie van Legal & General.

Legal & General heeft voor de door haar aangeboden beleggingsverzekeringen onderzocht of zij transparant is geweest met betrekking tot de aard, kostenstructuur, werking en risico’s van de betreffende verzekeringen. Meer concreet heeft Legal & General onderzocht of zij heeft voldaan aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving met betrekking tot deze thema’s. Gebleken is dat Legal & General overwegend transparant is geweest.

Om deze reden volgt Legal & General de aanbeveling van de Ombudsman met betrekking tot tegemoetkoming van de verzekeringnemer op in alle gevallen waar de maatschappij niet voldoende eenduidig en helder is geweest met betrekking tot de kostenstructuur van haar producten en/of met betrekking tot overige informatie van het betreffende product., zoals deze door de op dat moment geldende wet- en regelgeving werden voor geschreven. Voor de betreffende gevallen heeft Legal & General een Suppletieregeling opgesteld.

Legal & General heeft de klanten die vallen onder de Suppletieregeling in 2010 en 2011 geïnformeerd over hetgeen de (eventuele) suppletie voor het product betekent. Daarbij wordt de klant gestimuleerd contact op te nemen met de eigen adviseur voor advisering over de wijze waarop de situatie voor de klant kan worden verbeterd. Legal & General biedt klanten hierbij de mogelijkheid om eenvoudig informatie over hun verzekering in te winnen.

In het kader van het zogenaamde flankerend beleid hebben wij in april 2012 100% van deze polishouders geïnformeerd. Daarnaast is de Suppletieregeling per december 2011 geactualiseerd met een gedetailleerde omschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het flankerend beleid voor die verzekeringen die onder de Suppletieregeling vallen. Eén van de punten daarbij is dat Legal & General de betreffende klanten eerder heeft geïnformeerd dat de (eventuele) suppletie aan het eind van de looptijd van de verzekering aan de klant wordt uitgekeerd. Op basis van het flankerend beleid wordt deze suppletie meteen in de verzekering geïnvesteerd. Aan het eind van de looptijd van de verzekering zal Legal & General een controle voor de klant uitvoeren en nagaan of de suppletie voldoende is geweest. Bij uitbetaling van de suppletie vraagt :Legal & General géén finale kwijting.

Voor de beleggingsverzekeringen van Legal & General die niet onder de Suppletieregeling vallen, bestaat (in de meeste gevallen) de mogelijkheid om de samenstelling van de fondsen of andere kenmerken van de verzekering te veranderen. Legal & General biedt ook de mogelijkheid zonder afkoopkosten over te stappen naar een ander product van Legal & General. Voor het overstappen naar producten van andere aanbieders beperken wij de volgens de verzekeringsvoorwaarden geldende afkoopkosten tot maximaal 1% van de poliswaarde.

Met deze punten hebben wij duidelijk willen maken dat Legal & General haar verantwoordelijkheid in dit dossier reeds in ruime mate heeft genomen. Legal & General doet dit overigens niet omdat zij zich in juridische zin daartoe verplicht acht, maar vanuit de – ook branchebrede – overtuiging dat het klantbelang centraal staat en bovendien allen op deze manier  het herstel in het vertrouwen van verzekeraars kan worden hersteld.

Gelet op het bovenstaande ziet Legal & General op dit moment geen aanleiding voor overleg met u over een collectieve oplossing. Wel is en blijft Legal & General steeds bereid in individuele gevallen per dossier te bezien of nadere actie geboden is. Een dergelijke individuele benadering past beter bij de hoeveelheid aan producten die ook door Legal & General is aangeboden, maar vooral ook bij de positionering van Legal & General waarbij vooral beleggingsverzekeringen zijn afgesloten door consumenten met hogere inkomens.
De ervaring leert dat bij deze categorie consumenten, die zich in de regel hebben laten bijstaan door bekwame adviseurs, vrijwel altijd maatwerk is geboden (indien daartoe aanleiding is).”
>> Tot zover de antwoorden van ‘Scildon’.

Hoe kan jij antwoorden krijgen?
Goed, …… geen (zogenaamde / voorwaardelijke) collectieve oplossing dus. Als je voor jouw ‘Scildon-polis’ wil weten of het een woekerpolis is en jij een ‘schrijnend geval’ bent kun je je hier aanmelden. Wij nemen dan contact op om de mogelijkheden die je hebt te bespreken.

René Graafsma