Respect Platform

“Als je snel wil zijn dan moet je het alleen doen,
als je ver wil komen dan moet je het samen doen”.

‘Krachtenbundeling’
Het ‘Respect Platform’ biedt een informatiedelend platform aan organisaties en krachten die werken aan het verhalen van schade – het realiseren van claims – op verzekeraars en soortgelijke aanbieders, die ten opzichte van de contractanten schadeplichtig zijn omdat er sprake is van bijvoorbeeld beleggingsverzekeringen en soortgelijke producten die
‘woekerpolissen’ bleken te zijn.

‘Vertegenwoordiging’
Relevante organisaties op het gebied van het claimen van schade op gemankeerde, niet transparante, producten hebben, in verschillende mate, een betrokkenheid gehad bij
gesprekken waarin de mogelijkheden van samenwerking zijn onderzocht. Iedere
organisatie heeft een eigen werkwijze, eigen doelstellingen en een eigen identiteit. Dat is een vanzelfsprekend en zelfs wenselijk uitgangspunt. Vastgesteld is dat er daarbij wel een
duidelijke behoefte is informatie en kennis te delen.

‘Platform’
Door de, vanzelfsprekend, verschillende uitgangspunten van de te onderscheiden organisaties kan en wil het ‘Respect Platform’ niet gezien worden als een alles overstijgende
partij namens alle betrokkenen. De kracht van het ‘Respect Platform’ bestaat in het
onderling overleg en het vrijwillig uitwisselen van informatie. Daarmee is het
‘Respect Platform’ een praktisch en effectief platform voor de welwillend betrokken organisaties.

De samenleving
Het gaat om de financiële dienstverlening in de brede zin  van het woord:
levens- en schadeverzekeringen, beleggingen, pensioenen, enzovoort. Van leefwerelden tot systeemwerelden, van politiek tot toezichthouders, van een polis tot de kassa.

Contact
Als u contact opneemt dan onderzoeken wij met u de mogelijkheden van ons netwerk.